Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Phineas Parkhurst Quimby (1802- 1866) Ideologisk grunnlegger av "New Thought", og andre ny-gnosticistiske og metafysiske, spiritistiske og okkulte pseudo-kristne kulter som "Christian Science", "Unity School of Christianity" og "Church of Religious Science". Quimby nøt stor anseelse i samtiden. Han begynte en praksis i 1859 i Portland, Maine, der han tok imot pasienter for å gi "mental healing" gjennom clearvoyance og hypnose. Quimby hadde sine røtter hos Mesmer og var preget av samtidens metafysiske lære med røtter til blant annet Swedenborg.
        Grunnleggerne av New Thought: F.W. Evans, og Julius og Annetta Dresser, var Quimbys pasienter og ble hans disipler. Det samme gjaldt Christian Sciences grunnlegger Mary Baker Eddy.

De "Metafysiske kultene": En felles grunnforestilling finnes i New Thought, Christian Science og Unity School of    Christianity: Når du tenker riktig, så forandrer det den fysiske virkeligheten. Inne i deg har du veldige mentale ressurser. Når du lærer å bruke dem riktig, vil du bli herre over sykdom og fattigdom og annen elendighet i den fysiske verden. Det "metafysiske", - det som er "bakom fysikken", altså sjelen din og den "Åndelige verden" som sjelen kan få adgang til, - det kan kontrollere hele tilværelsen.     Denne grunnforestillingen har røttene sine like tilbake til Gnosticismen, kristendommens erkefiende i den første kristne tid.

Christian Science. Mary Baker Eddy (1821-1910) grunnla  Christian Science i 1879.  Hun påberopte seg egne åpenbaringer, men har i stor utstrekning direkte plagiert fra Phineas P. Quimby.   Hennes bok "Science and Health" er en hovedbok i denne religionen, ved siden av Bibelen.  I 1866 hadde mrs. Eddy en helbredelses opplevelse. Læren om helbredelsen er hovedsaken i Christian Science.
    Religionen er berømt for å hevde at sykdom beror på innbildning: Veien til helbredelse går gjennom å ikke gi etter for troen på at en er syk. Det er nemlig bare det åndelige som er virkelig: Det materielle, slik som kroppen med dens sykdommer, er underlagt ånden, tanken, sinnet, viljen. Sykdom kan rett og slett fjernes ved at man tenker riktig.
    Og dette kan mennesket gjøre, fordi mennesket er av åndelig natur: Mennesket er et gjenskinn av Gud, fullkomment som Gud, ja mennesket er egentlig selv gud, i kraft av at vi har den samme åndelige natur som Gud

Unity School of Christianity.  Grunnleggerne het Charles og Myrtle Fillmore. Unity lover tilhengerne sine lykke, helse, og finansiell trygghet. Det som særmerker denne i forhold til de andre to store metafysiske kultene, er at Unity i tillegg lærer re-inkarnasjon

New Thought (="Ny Tanke") Grunnleggerne var Warren Felt Evans, Julius og Annetta Dresser, og deres sønn Horatio W. Dresser.  Religionen tok form i 1870 og 80 -årene. En av Kenyons klassekamerater på "Emerson College: Ravph Wald Trine, ble New Thoughts store ideolog. I USA kalles gjerne New Thought for "the Religion of Peace, Power and Plenty" - "Fredens, Kraftens og Overflodens Religion".  Tilhengerne loves indre fred og ytre vellstand gjennom hjelp til å beherske guddommelige krefter.  New Thought var et system av kultisk tro som lærte at sann virkelighet er av åndelig natur, at det åndelige er årsaken til alt som fysisk skjer, og at det menneskelige sinn, gjennom positiv mental holdning og positiv bekjennelse, har makt til å skape sin egen virkelighet: Enten helse og rikdom, eller sykdom og fattigdom.