Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:
Bibelord

Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners lære- setninger - 1.Tim 4, 1

Hvis noen sier til dere: Se, her er Kristus! Eller: Se der er Han! Da tro det ikke. For falske kristus'er og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre tegn og under for å forføre de utvalgte - om det er mulig. Men vokt dere! Se Jeg har fortalt dere alt på forhånd. -Mark 13,21-23

 

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

MASTER JESUS OG REFORMERING AV KIRKENE


Benjamin Creme er kjent for sin kontakt med det åndelige vesenet Maitreya og har mottatt uttallige åpenbaringer fra ham. I boken ”The Reappearance of The Christ and The masters of Wisdom” – skriver han at ”Master Jesus kommer til å reformere de kristne kirkene” - Han vil søke å forandre de kristne kirkene slik at de blir fleksible nok til å respondere korrekt til den nye realiteten som tilbakekomsten av Kristus og Visdommens Mestere vil skape.

Skjer det en slik tilpassing i kristne kirker i dag?  Hovedreformasjonen ligger i det at man mener Gud sier: ”JEG GJØR EN NY TING” - Grensene for religionsutøvelsen og troen utvides. Man aksepterer lære og åndskrefter som tidligere ville blitt markant avvist. Den nye troen er en videreutvikling av den gamle, katolikker forblir katolikker, luteranere forblir luteranere, men man utvider rammene og dyrker kontakten med det overnaturlige. En har selv en oppfattelse av at det overnaturlige er ”Den Hellige Ånd” – men manifesasjonene til denne åndskraften tilsvarer de spiritistiske manifestasjonene man ser innen hedenske religioner og den buddistiske Kundalini-kraften

Gjennom de forskjellige karismatiske bevegelsene forføres de kristne til å godta spiritistiske læresetninger og de åpner for spiritistiske åndskrefter.  På denne måten forberedes de til Antikrists komme.

MAITREYAS TILBAKEKOMST TIL VERDEN

Creme hevder at Maitreya først vil åpenbare seg i det små for enkelte grupper. Denne fasen pågår allerede og det er nå mange tusen mennesker som hevder å ha møtt Maitreya.  I flere tilfeller har Maitreya vist seg for muslimer og kristne og har blitt anerkjent som Kristus.

Senere vil Maitreya stå frem i videre fora for hele verden. I første omgang i intervju i Amerikansk tv og senere til millioner av mennesker over klodens tv-nettverk og satellitter. Han vil fremstå som en lærd og vis mann som maner til rettferdig fordeling av klodens ressurser. Maitreya vil fremstå som er verdenslæremester for hele menneskeheten. En ny tidsalder vil bli innevarslet. Overnaturlige manifestasjoner og kontakt med UFOer og åndelige vesener vanlig. 

På ”Deklarasjonsdagen” vil Maitreya så stå åpent fram for hele menneskeheten og gjøre kjent sin identitet og sin misjon. Han vil fremstå som den ventede Messias i jødedommen, Jesus i kristendommen, Madhi i Islam og Buddha i Buddhismen. Den innevarslede nye tidsalder vil begynne.

Ved hjelp av telepati vil hvert menneske over 14 år høre Maitreyas stille stemme på sitt eget språk i sitt sinn.
Benjamin Creme forklarer videre at når Maitreya åpenbarer seg som ”Kristus” vil han ha med seg ”tolv Visdommens Mestere” som vil hjelpe han med å gjøre arbeidet i verden. Master Jesus vil være en av disse og vil overta tronen til St. Peter i Roma og lede den ”Kristne Kirken” . Dette vil skje like etter ”Deklarasjonsdagen”  I følge Creme kan det hende den sittende pave er den siste (skrevet da John Paul II startet sitt pavedømme)

Historiens klimaks

I boken ”Mot Historiens Klimaks”  skriver Ellen Gould White på bakgrunn av bibelforståelse og de profetier og visjoner hun mottok følgende:


Det siste store bedrag:
Apostelen Johannes hørte en kraftig røst i himmelen som sa: ”Ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.”  Åp 12:12  Dette er en fryktelig situasjon som får den himmelske røsten til  å rope dette. Satans raseri øker etter som tiden går, og hans bedrag og ødeleggelsesverk når sitt klimaks i trengselstiden.

På himmelhvelvingen vil det skje fryktelige og overnaturlige ting som viser demonenes makt til å gjøre mirakler. Djevleånder går ut til landets ledere og til hele jordens befolkning for å føre dem vill og påvirke dem til å alliere seg med Satan i hans siste utfall mot himmelens styresett. Slik blir både myndigheter og borgere bedratt. Noen vil stå frem og gi seg ut for å være Kristus, og de gjør krav på den ære og tilbedelse som bare tilkommer verdens frelser. De utfører mirakuløse helbredelser og andre under, og påstår at de har åpenbarelser fra himmelen som motsir Skriften.

Som klimaks i bedraget vil djevelen gi seg ut for å være Kristus. I lang tid har menigheten gitt uttrykk for at håpet vil bli virkeliggjort ved Kristi gjenkomst. Nå vil bedrageren få det til å se ut som om Kristus alt er kommet. Her og der vil han opptre i en tiltalende og imponerende skikkelse som svarer til beskrivelsen av Guds Sønn i Johannes' åpenbaring.  Stråleglansen som omgir ham, overgår alt hva mennesker ennå har sett. Overalt lyder seiersropet: «Kristus er kommet! Kristus er kommet!»

Folk bøyer seg og tilber ham mens han løfter hendene og velsigner dem slik som Kristus velsignet disiplene da han var på jorden. Stemmen er mild og dempet, men likevel klangfull. Vennlig og sympatisk forkynner han noen av de tiltalende tingene Frelseren forkynte. Han helbreder sykdommer blant folk. I skikkelse av Kristus påstår han at han har forandret sabbat til søndag, og påbyr at alle skal helligholde den dagen han har velsignet. Han sier at de som fortsetter å holde den sjuende dagen hellig, spotter hans navn fordi de nekter å lytte til englene han har sendt til dem med lys og sannhet.

Dette er et sterkt og nesten overveldende bedrag.  Folk flest bli bedratt av disse trolldomskunster og si: «Han er Guds kraft, den som kalles den store.» Men Guds folk vil ikke bli ført vill. Denne falske kristendomsforkynnelsen er ikke i samsvar med Guds ord. Han som opptrer som Kristus, velsigner dem som tilber dyret og bildet av det, de som ifølge Bibelen skal oppleve Guds vrede ublandet med nåde.