Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:
Bibelord

Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners lære- setninger - 1.Tim 4, 1

Hvis noen sier til dere: Se, her er Kristus! Eller: Se der er Han! Da tro det ikke. For falske kristus'er og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre tegn og under for å forføre de utvalgte - om det er mulig. Men vokt dere! Se Jeg har fortalt dere alt på forhånd. -Mark 13,21-23

 

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Hvorfor dette nettstedet: Fordi- Jesus selv advarte mot forførelse i endetiden.

Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende?» Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre mange. (Matt 24,3-5)

Hensikten med dette nettstedet er å minne om disse Jesu ord og hjelpe kristne til å unnslippe forførelse. Som bibelteksten under overskriften tydelig viser (Åp 18,2&4) har Gud "sitt folk" i en sammenheng som "er blitt et bosted for demoner". "Guds folk" i bibelen er Jesu etterfølgere, de som vil høre Kristus til, kristne, og det er nettopp disse som trenger å "komme ut" av menigheter/sammenhenger som har blitt bosted for demoner. Jeg håper disse nettsidene klart og tydelig kan vise hva dette dreier seg om.

Det kan virke hardt og dømmende å kategorisk avvise dominerende strømninger innen kristendommen som "falske" eller "forførende" - og det er det gjerne - men vit at min dom gjelder læren og åndskreftene, ikke enkeltpersonene som er involver og deres personlige forhold til Gud. Slik verset i Åp 18 sier går jo denne advarselen til Guds folk/ Guds barn som sannsynligvis uvitende og uforskyldt befinner seg i farlige omgivelser. Motivasjonen er ikke å rakke ned på noen, men å redde mennesker fra Djevelens listige snare, slik at de ikke kommer i den gruppen Jesus her omtaler:

Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!»

Bibelen gir noen nøkkelvers som forklarer hvordan en skal unngå forførelse og unngå å motta "dyrets merke". I Johannes Åpenbaring 14:12 leser vi: "Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus." - altså det stikk motsatte av "lovløshet". For å få en dypere forståelse av dette, og dermed være forbredt for endetiden, vil jeg anbefale å lese boken Mot Historiens Klimaks, den kan leses her: www.mothistoriensklimaks.no. Denne boken omhandler den store striden mellom Jesus Kristus og Djevelen - og Guds folks historie etter urkirken fram til endetiden. Denne boken er absolutt verdt å lese. Noen sitater fra denne boken som omhandler "spiritismens intog i kristenheten" er gjengitt her.

Hvis du som leser dette ikke har tatt imot Jesus som din personlige frelser vil jeg anmode deg på det sterkeste å gjøre dette nå. Intet av informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet vil være til hjelp for deg før du i bønn tar imot Jesus som din frelser, og blir et Guds barn. Les først og fremst evangeliene og Bibelen for øvrig, Guds ord er pålitelig og sant og egnet til overbevisning om frelse. Jeg vil også anbefale boken "Veien til Kristus".